தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம்
               "அறம் செய விரும்பு"

   துணை இயக்குனர்கள்

தொடக்கக்கல்வி இயக்குனரகம்
வ.எண் பெயர் மற்றும் பதவி முகவரி தொலைபேசி தந்தி கையடக்க தொலைபேசி மின்னஞ்சல்