மாவட்டத் தொடக்கக் கல்வி அலுவலகம்-கடலூர்
"ஒருமைக் கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமைக்கும் ஏமாப்புடைத்து"
dee@gmail.com

செய்திகள்

ஆசிரியர்கள்

கடலூர் மாவட்டத்தில் தொடக்க நடுநிலைப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் என மொத்தம் பணிபுரிகின்றனர்

கல்வி அலுலகங்கள் பற்றிய விவரங்கள்

பள்ளிக்கல்வி இயக்கக்கத்தின் கீழ் 32 தொடக்ககல்வி கல்வி அலுவலகங்கள் மற்றும் 413 உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன.

சிறந்த பள்ளிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்

பள்ளிக்கல்வி துறையின் மூலம் ஆண்டுதோறும் சிறந்த பள்ளிகள் மற்றும் சிறந்த ஆசிரியர்கள் கணடறியப்பட்டு கௌரவிக்கப்படுகிறது.

  தொடக்கக்கல்வி அலுவலகம்-கடலூர்

மேலும்

  மாணவர்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள்-கடலூர்

  மாணவர்களுக்கு இலவச திட்டங்கள்-கடலூர்

  முக்கிய இணையதளங்கள்