தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம்
               "அறம் செய விரும்பு"

  நிர்வாக அடிப்படையில் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை
வ.எண் இயக்குனரகம் மேலாண்மை எண்ணிக்கை
1
தொடக்கக் கல்வி இயக்குனரகம்
அரசுப் பள்ளிகள் 529
மாநகராட்சிப் பள்ளிகள் 436
நகராட்சிப் பள்ளிகள் 839
நர்சரி பிரைமரி பள்ளிகள் 6308
நிதிஉதவி 6589
நலத்துறைப் பள்ளிகள் 1471
ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளிகள் 28042
மொத்தம் 44214