தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம்
               "அறம் செய விரும்பு"
044 2827 9201

பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை சார்ந்த விளக்கப்படங்கள்