தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம்
               "அறம் செய விரும்பு"
044 2827 9201

  மாவட்டவாரியான பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

வ .எண் மாவட்டம் நர்சரி பள்ளிகள் ஆரம்பப் பள்ளிகள் நடுநிலைப் பள்ளிகள்
1-5 1-5 1-8 6-8
1 Kanchipuram 376 1013 437 3
2 Tiruvallur 53 1396 376 2
3 Cuddalore 276 1093 367 2