தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம்
               "அறம் செய விரும்பு"

  நிர்வாக அடிப்படையில் மாணவர் எண்ணிக்கை

வ.எண் இயக்குனரகம் மேலாண்மை I II III IV V VI VII VIII மொத்தம்
1
தொடக்கக் கல்வி இயக்குனரகம்
அரசு 5955 6090 6635 6684 5464 1411 1404 1396 35039
ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளிகள் 281621 274332 299997 325699 324082 112235 106661 107776 1832403
நலத்துறைப் பள்ளிகள் 12193 11283 12449 13814 14757 3018 2726 2772 73012
மாநகராட்சிப் பள்ளிகள் 9437 7819 8517 9039 9102 2556 2207 2349 51026
நகராட்சிப் பள்ளிகள் 12414 10929 12175 12888 12253 6086 5477 5218 77440
நிதிஉதவி 129930 125352 138503 148012 158676 43641 41054 43099 828267
நர்சரி பிரைமரி பள்ளிகள் 200167 164962 153330 140776 134135 4218 2700 2351 802639
மொத்தம் 651717 600767 631606 656912 658469 173165 162229 164961 3699826