தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம்
               "அறம் செய விரும்பு"